LOGISTYKA 2015

I Naukowa Konferencja Logistyka 2015. Logistyka w naukach o zarządzaniu

4 – 5 marzec 2015 Regionalne Centrum Technologiczne – Chęciny

[btn text=”Zdjęcia z konferencji” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=”https://www.konferencjalogistyka.pl/logistyka-2015-zdjecia/” target=”_self”]

 

Rada Naukowa:
prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Przewodniczący
prof. dr hab. Jarosław Witkowski
prof. dr hab. Mirosław Chaberek
dr hab. inż. Andrzej Bujak prof. WSB
dr hab. Sabina Kauf prof. OU
dr hab. Joanna Nowakowska – Grunt prof. PCz
dr hab. Ewa Płaczek prof. UE
dr hab. inż. Adam Sadowski prof. UŁ
dr hab. inż. Beata Skowron – Grabowska prof. PCz

Komitet Organizacyjny:
dr Sebastian Twaróg – Przewodniczący
dr Radosław Jeż
mgr Anna Orzeł
mgr Damian Lis

Miejsce konferencji:
Regionalne Centrum Technologiczne
Podzamcze 46, 26-060 Chęciny

Konferencja odbyła się w dniach 4-5 marca 2015 roku w Chęcinach, w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym. Organizatorami byli: Katedra Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Instytut Logistyki Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Instytut Logistyki i Zarządzania Międzynarodowego Politechniki Częstochowskiej, Zakład Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego, oraz Zakład Logistyki i Marketingu Uniwersytetu Opolskiego. Konferencja poświęcona była 5. rocznicy śmierci prof. zw. dr hab. Mariana Sołtysika, twórcy katowickiej szkoły logistyki, założyciela i pierwszego kierownika Katedry Logistyki Ekonomicznej dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Patronatem honorowym konferencję objęli: J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński, Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. zw. dr hab. Krystyna Jędralska, oraz Polskie Towarzystwo Logistyczne. Patronat medialny – Czasopismo Logistyka oraz Logistyka Odzysku.

Wystąpienie inicjujące dyskusję oraz wywołujące temat jednoznaczności interpretacyjnej w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i ogólnie – w nauce, zostało zaprezentowane przez prof. zw. dr hab. dr hc. Stanisława Sudoła. Profesor zaprezentował rozważania na temat „Istotność usystematyzowania i uporządkowania bazowych pojęć w naukach o zarządzaniu”.

W panelu dyskusyjnym o istocie logistyki wzięli udział: prof. nzw. dr hab. Krzysztof Rutkowski (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), prof. nzw. dr hab. Mariusz Jedliński (Uniwersytet Szczeciński), prof. nzw. dr hab. Adam Sadowski (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Ewa Płaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Sebastian Twaróg (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Moderatorem był. prof. zw. dr hab. inż. Jacek Szołtysek. Powodem podjęcia tematu jest konieczność – na wzór nauk o zarządzaniu – uporządkowania podstawowych pojęć logistyki. Chodzi w szczególności o określenie istoty logistyki, oraz kwestii związanych z pojęciami pochodnymi – zarządzanie logistyczne i zarządzanie logistyką. Na koniec podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i jakim może być paradygmat, lub – jak proponuje prof. S. Sudoł – dogmat logistyki, jak również kwestie zdolności logistyki do tworzenia czystej teorii. W dyskusji panelowej na temat sieciowości w logistyce udział wzięli: prof. zw. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki), prof. nzw. dr hab. Stanisław Saniuk (Uniwersytet Zielonogórski), prof. nzw. dr hab. Marzena Kramarz (Politechnika Śląska), dr hab. Ewa Płaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Patrycja Klimas (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) zaś moderatorem był prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon. Główny wątek podjęty przez moderatora dyskusji panelowej Prof. dra hab. Wojciecha Czakona dotyczył relacji pomiędzy „sieciowością relacji” prezentowanej w obszarze zarządzania strategicznego a sieciowością w logistyce. Logistyka miasta była tematem przewodnim trzeciego panelu konferencji. Logistyka miasta jest jednym z najistotniejszych problemów jak i wyzwań współczesnej logistyki sytuowanej na pograniczu logistyki gospodarczej i społecznej. W ramach panelu zostały przedyskutowane cztery zasadnicze problemy: 1) Różne podejścia interpretacyjne logistyki miejskiej, 2) Rola interesariuszy w procesie modelowania systemu logistyki miasta, 3) Możliwości transponowania dobrych praktyk i standardów do miast o różnych funkcjach i wielkości, 4) Efektywność europejskich projektów badawczych z zakresu logistyki miejskiej. Moderatorem panelu był prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bujak. O wyrażenie swoich opinii we wskazanych obszarach w pierwszej kolejności zastali poproszeni eksperci: prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) , dr inż. Maja Kiba – Janiak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz dr Stanisław Iwan (Akademia Morska w Szczecinie). Panel dyskusyjny pn. Logistyka w ochronie zdrowia, zgromadził wybitnych znawców tej problematyki, a przede wszystkim: prof. nzw. dr hab. Sabinę Kauf (Uniwersytet Opolski), dr hab. Ewę Płaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), dr Beatę Detynę (Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu), dr hab. Pawła Hanczara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), dr. Sebastiana Twaroga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) i dr. Łukasza Marzantowicza (Uniwersytet Szczeciński). Zaszczytną funkcję moderatora podjął się pełnić Prof. nadzw. dr hab. Mariusz Jedliński. Przed panelistami postawiono szereg ważnych problemów o naturze teoriopoznawczej oraz aplikacyjnej. Przede wszystkim, próbowano określić, jakim wymaganiom/oczekiwaniom powinna/musi sprostać logistyka w ochronie zdrowia, a także, jaka jest podatność ochrony zdrowia na stosowanie uniwersalnych rozwiązań logistycznych, a także, jakie są oczekiwania/ wymagania wobec rozwiązań dedykowanych. Prof. nadzw. dr hab. inż. Joanna Nowakowska-Grunt, zainicjowała dyskusję w ramach panelu dyskusyjnego pt. Logistyka w agrobiznesie. Podjęto interesującą polemikę wokół trzech głównych pytań: 1) Czy racjonalne jest wyodrębnianie nowego nurtu w logistyce: agrologistyki? 2) Jakie obszary teoriotwórcze i zastosowań praktycznych można przypisać temu nurtowi w logistyce? Czy możemy mówić w tym kontekście o paradygmacie? 3) Jakim zmianom powinny sprostać obecnie i w przyszłości łańcuchy dostaw żywności, jaka jest w nich rola zarządzania logistycznego? Wśród panelistów uczestniczących w dyskusji: prof. zw. dr hab. Macieja Urbaniaka, prof. nzw. dr hab. Krzysztofa Rutkowskiego, dr hab. Marty Wincewicz-Bosy (Uniwersytet Ekonmoiczny we Wrocławiu), dr Izabeli Dembińskiej (Uniwersytet Szczeciński), dr Blanki Tundys (Uniwersytet Szczeciński), a także kilkunastu pracowników z wielu ośrodków akademickich z całej Polski.

Pokłosiem obrad konferencyjnych jest przygotowana publikacja w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w serii ogólnej Studiów Ekonomicznych pod redakcją naukową J. Szołtyska oraz S. Twaroga. Mottem przewodnim, a zarazem drogowskazem koncepcyjnym była wytyczna: Logistyka w naukach o zarządzaniu. Jest ona odpowiedzią na powszechnie istniejące w środowisku naukowym przekonanie, że logistykę należy sytuować w obszarze zarządczym, z wszelkimi konsekwencjami, wynikającymi z takiego stanowiska. W publikacji, po przeprowadzeniu procesu recenzowania każdego artykułu przez 2 niezależnych recenzentów, zostały zamieszczone artykuły 46 autorów, reprezentujących ośrodki akademickie: Akademię Morską w Szczecinie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Politechnikę Częstochowską, Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Wojskową Akademię Techniczną, Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.