Sesje tematyczne:

Zrównoważone zarządzanie łańcuchami dostaw

  • Czy łańcuchy dostaw mogą być zrównoważone
  • Sustainability w łańcuchu tworzenia wartości organizacji
  • Praktyczny wymiar logistyki zrównoważonej
  • Współczesne wyzwania w zarządzaniu strukturami logistycznymi

 

Adam Sadowski
Adam Sadowski

dr hab. inż. Adam Sadowski, prof. UŁ – ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej w 1999 r. na Kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Pracę magisterską pt. Restrukturyzacja kosztów na przykładzie Browarów Łódzkich S.A. napisał pod kierunkiem naukowym doc. dra Henryka Gralaka.

W latach 1999-2001 podjął współpracę naukową z dr hab. Janem Więckiem prof. nadzw. UŁ Kierownikiem Katedry Towaroznawstwa i Technologii w Instytucie Ekonomik Stosowanych Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem tej współpracy była obrona pracy doktorskiej (2001 r.) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pt. Ekonomiczne i organizacyjne efekty restrukturyzacji przemysłu piwowarsko-słodowniczego i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego. W 2012 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii – tytuł rozprawy habilitacyjnej: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania logistyki zwrotnej w obszarze wykorzystania odpadów. Przebieg dotychczasowej kariery naukowej obejmował zatrudnienie w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi, Uniwersytecie Łódzkim, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Katedrze Logistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem ponad 90 publikacji – artykułów i monografii z zakresu zarządzania, logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Jego zainteresowania naukowo-badawcze w ostatnim okresie koncentrują się na zagadnieniach logistyki zrównoważonej i zarządzaniu zwrotnymi łańcuchami dostaw. Jest członkiem PTE Oddział w Łodzi oraz Stowarzyszenia KOPIPOL.

 

[btn text=”pobierz artykuł ” tcolor=#FFF thovercolor=#FFF link=”https://www.konferencjalogistyka.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zrównoważone-zarządzanie-łańcuchem-dostaw.pptx” target=”_self”]